24 Kwiecień 2017, imieniny obchodzą: Aleks, Grzegorz, Aleksander


Nasz adres:
ul. Rynek 19
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 547-54-74
e-mail: nit@onet.eu
GG: 28766416
Skype: nitbiuro

Zarabiaj na turystyce


odznaczenie
W dniu 11.10.2005 Minister Gospodarki i Pracy nadal Nowosadeckiej Izbie Turystycznej odznake "Za Zaslugi dla Turystyki"
Aktualności
Aktualności dla członków NIT

Życzenia Wielkanocne 2017

dodał:   data dodania:  2017-04-11 11:39
 
Jednorazowa wartość transakcji a limit płatności gotówkowych
Pojęcie transakcji, o której mowa w art. 15d ustawy o CIT w związku z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w przypadku umów o współpracę/umów ramowych, odnosi się do wartości sprzedaży dokonanej w oparciu o poszczególną fakturę VAT wystawioną w ramach takiej umowy, a nie sumaryczną wartość sprzedaży w okresie obowiązywania umowy o współpracę/umowy ramowej - wyjaśnił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 16 marca 2017 r., sygn. 1462-IPPB6.4510.6.2017.1.AM. Z wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych zwrócił się przedsiębiorca planujący zawrzeć umowy o współpracy/umowy ramowe z hurtowniami farmaceutycznymi będącymi dostawcą produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz suplementów diety znajdujących się w asortymencie danego dostawcy. Umowy te zawierają ogólne warunki współpracy. W oparciu o tak ustalone warunki współpracy wystawiane będą gotówkowe faktury VAT dokumentujące transakcje sprzedaży poszczególnych produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub suplementów diety o wysokości nie przekraczającej 15 000 zł każda. Jak zaznaczył przedsiębiorca, wartość takich faktur VAT w danym okresie obowiązywania danej umowy ramowej/umowy o współpracy - uwzględniając rozmiar prowadzonej przez niego działalności - z pewnością przekroczy kwotę 15 000 zł. W momencie podpisywania umowy o współpracy/umowy ramowej nie wiadomo jednak, jakie konkretnie produkty lecznicze, wyroby medyczne lub suplementy diety zostaną zakupione w oparciu o poszczególne faktury VAT, a także jaka będzie ich dokładna sumaryczna wartość w okresie obowiązywania umowy. Decyzję w tym zakresie podejmować będzie każdorazowo zarząd wnioskodawcy w oparciu m.in. o popyt na dany produkt leczniczy. W związku z powyższym przedsiębiorca powziął wątpliwość w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty, której zapłata nastąpi w formie gotówkowej, a wynikającej z faktury VAT nieprzekraczającej 15 000 zł, wystawionej przez hurtownię farmaceutyczną w oparciu o umowę o współpracę/umowę ramową, w ramach której łączna wartość wystawionych faktur VAT przekracza wartość 15 000 zł. Transakcje gotówkowe w kosztach podatkowych Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji indywidualnej wyjaśnił, że stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Zgodnie z treścią art. 15d ust. 1 podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. W ustępie 2 cytowanego powyżej artykułu wskazano, że w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy: zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - zwiększają przychody - w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego. W myśl art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli podatnicy dokonali transakcji z naruszeniem przepisu art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, to do kosztów uzyskania przychodów nie mogą zaliczyć kosztu w tej części, w jakiej płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. W przypadku, gdy jednak zaliczyli do kosztów uzyskania przychodu wartość takiej transakcji lub jej część zobowiązani są w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego do: zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów -zwiększenia przychodów. Organ podatkowy zwrócił uwagę na cel wprowadzonych regulacji. Wprowadzenie obowiązku przewidzianego w art. 22 ust. 1 u.s.d.g. ma służyć ochronie interesu publicznego. Ma on zapobiegać niekontrolowanemu przepływowi środków finansowych w gospodarce prywatnej, zwalczając w ten sposób zjawiska patologiczne (np. oszustwa podatkowe, "pranie brudnych pieniędzy", wyłudzanie kredytów). Komentowany obowiązek ma chronić nie tylko interes państwa (interes publiczny), ale także interesy tych podmiotów gospodarczych, które swoją działalność prowadzą w sposób uczciwy i zgodny z prawem. Ustawodawca wyszedł z założenia, iż nie istnieją inne, równie efektywne drogi kontrolowania obrotu gospodarczego niż dokumenty bankowe. W ten sposób wprowadzenie obowiązku przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem rachunków bankowych uzasadniał Trybunał Konstytucyjny. Trybunał odrzucił zarazem zarzuty o niekonstytucyjnym naruszeniu wolności działalności gospodarczej wskutek wprowadzenia komentowanego obowiązku. Zauważył, iż wolność ta nie ma charakteru absolutnego, wskazując na istnienie w szczególności legitymowanego interesu państwa w stworzeniu takich ram prawnych obrotu gospodarczego, by zminimalizować przypadki nierzetelności zarówno w stosunkach między podmiotami gospodarczymi, jak i w wykonywaniu przez te podmioty swych obowiązków publicznych, m.in. obowiązku podatkowego (orzeczenie TK z dnia 26 kwietnia 1995 r., TKK 11/94, OTK 1995, nr 1, poz. 12). Jak zaznaczył DKIS, wprowadzony z dniem 1 stycznia 2017 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych art. 15d zmierza do powiązania obowiązku dokonywania przez przedsiębiorców płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego - wynikającego z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - z faktem, że działanie niezgodne z tym przepisem może wywoływać negatywne skutki nie tylko dla pewności obrotu gospodarczego, ale również dla realizacji szerokiego spektrum obowiązków podatkowych, w tym niewykazywania przez przedsiębiorców rzeczywiście osiąganych dochodów z prowadzonej działalności dla celów ich opodatkowania. Wprowadzona zmiana ma na celu ograniczenie zjawiska dokonywania płatności z pominięciem rachunku płatniczego (tak w uzasadnieniu do projektu ustawy druk nr 322). Jednorazowa wartość transakcji Jak wynika z powołanych powyżej przepisów, w przypadku każdej transakcji o wartości przekraczającej 15 000 zł istnieje obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, przy czym naruszenie tego obowiązku, a więc dokonanie płatności w całości lub w części z pominięciem takiego rachunku oznacza brak możliwości zaliczenia kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca tej transakcji została dokonana z pominięciem rachunku płatniczego. Przepisy wyłączają zatem z kosztów każdą płatność (bez względu na jej wartość - kwotę) dokonaną z pominięciem rachunku bankowego, jeżeli jest dokonywana w ramach transakcji o wartości przekraczającej 15 000 zł. W związku z powyższym kluczowym jest odkodowanie znaczenia pojęcia „transakcja” oraz „jednorazowa wartość transakcji”. Zdaniem organu podatkowego, w celu ustalenia znaczenia terminu „jednorazowa wartość transakcji” z uwagi na to, że adresatem normy prawnej jest przedsiębiorca dokonujący i przyjmujący płatności związane z działalnością gospodarczą, w pierwszej kolejności należałoby sięgnąć do definicji zawartych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Powyższe wynika również z faktu, że wprowadzone przepisy podatkowe, określające konsekwencje nieprzestrzegania normy wyrażonej w art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej na gruncie ustaw podatkowych odwołują się wprost do nomenklatury stosowanej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, także w zakresie rozumienia pojęcia „transakcja”. Zatem, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej transakcją jest umowa, będąca źródłem stosunku zobowiązaniowego. Przez transakcję należy rozumieć zatem taką czynność prawną (umowę) zawieraną w związku z prowadzoną przez strony działalnością gospodarczą, w wykonaniu której dokonywana jest co najmniej jedna płatność. Wskazany wcześniej przepis nie określa, co może stanowić przedmiot transakcji (umowy), natomiast można przyjąć, że może nim być w szczególności nabycie towaru lub usługi. O przyporządkowaniu płatności do poszczególnych umów (transakcji) decyduje ich cel gospodarczy i zgodny zamiar stron, a nie treść dowodów (dokumentów) księgowych. W konsekwencji, jednorazowa wartość transakcji oznacza ogólną wartość wierzytelności lub zobowiązań, określoną w umowie zawartej między przedsiębiorcami. Przymiot jednorazowości nie odnosi się do liczby płatności, lecz odzwierciedla wymóg powiązania poszczególnych świadczeń w ramach jednego stosunku umownego. Tożsame stanowisko zostało przedstawione w odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację nr 9279 w sprawie wyjaśnienia wątpliwości, dotyczących znowelizowanych przepisów o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustaw o podatku dochodowym, w zakresie określenia limitów płatności gotówkowych z dnia 9 lutego 2017 r. Takie rozumienie pojęcia „transakcja” znajduje również swój odpowiednik w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2016 r., poz. 684), zgodnie z którym transakcja handlowa to umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony, o których mowa w art. 2 (czyli m.in. przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością. Liczy się wartość poszczególnych zamówień Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazł, że w obrocie gospodarczym występują różnego rodzaju umowy, określane częstokroć mianem umów o współpracę/umów ramowych. Zawarcie umowy o współpracę oznacza, że strony dążą do osiągania wspólnych celów i współdziałania, w zakresie określonym w postanowieniach danego porozumienia. Umowa ramowa określa cele gospodarcze podmiotów chcących nawiązać stosunek gospodarczy, który ma być realizowany za pomocą wielu umów. Umowa ramowa może być zawarta na czas nieokreślony, co niewątpliwie wynika z jej charakteru, który ma na celu określenie zasad współpracy na przyszłość. Dopuszczalność zawierania umów ramowych wynika z ogólnej zasady swobody umów (art. 353.1 ustawy Kodeks cywilny). Umowy te określają warunki udzielania i realizacji zamówień, w tym również ich termin, lecz nie kreują zobowiązania do spełnienia świadczeń o określonej wartości. W konsekwencji, w przypadku umów o współpracę/umów ramowych przez jednorazową wartość transakcji należy zatem rozumieć wartość poszczególnych zamówień, nie zaś sumę sprzedaży dokonanej w oparciu o umowę ramową. Jak uznał organ podatkowy, w przypadku zapłaty w formie gotówkowej faktury VAT o wartości nieprzekraczającej 15 000 zł wystawionej przez hurtownię farmaceutyczną - w oparciu o umowę współpracy/umowę ramową, w ramach której łączna wartość wystawionych faktur VAT przekracza wartość 15 000 zł, koszty wynikające z takiej faktury mogą stanowić koszt uzyskania przychodu dla wnioskodawcy w świetle art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Pojęcie transakcji, o której mowa w art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w przypadku opisanych we wniosku umów o współpracę/umów ramowych, odnosi się do wartości sprzedaży dokonanej w oparciu o poszczególną fakturę VAT wystawioną w ramach takiej umowy, a nie sumaryczną wartość sprzedaży w okresie obowiązywania umowy o współpracę/umowy ramowej - podsumował DKIS.
dodał:  Giertler Aleksanderdata dodania:  2017-03-22, 17:51
 
Koniec z obowiązkiem odprowadzania podatku u źródła przy zakupie biletów lotniczych?
Ministerstwo Rozwoju przygotowało zmiany przepisów w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Dotyczą one zwolnienia przedsiębiorców z obowiązku ubiegania się o certyfikat rezydencji podatkowej zagranicznej linii lotniczej w przypadku kupna biletu u zagranicznego przewoźnika lotniczego. Zmiany te uwzględniają propozycję zgłoszoną przez Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce. W świetle obecnie obowiązujących przepisów firmy muszą odprowadzać 10% podatku u źródła przy nabyciu biletów lotniczych, chyba, że posiadają lub uzyskają certyfikat rezydencji podatkowej zagranicznej linii lotniczej, z której usług korzystają. W praktyce uzyskanie certyfikatu rezydencji podatkowej jest utrudnione lub niemożliwe. Polski nabywca biletu musi więc wpłacać 10% podatku u źródła oraz wykazać tę kwotę w zbiorczej deklaracji CIT-10Z. Rocznie to ok. 2 miliony sprzedanych biletów lotniczych, do których przedsiębiorca powinien dołączyć dokument albo odprowadzić 10% podatku. Przepisy, które dotyczyły obowiązku ubiegania się o certyfikat rezydencji podatkowej zagranicznych linii lotniczych, w przypadku kupna biletu u zagranicznego przewoźnika lotniczego, były martwe. W poprzednich latach wpływy z tego tytułu wyniosły zaledwie 0,5 mln zł rocznie. Każdy przepis, który obowiązuje tylko w teorii to problem dla przedsiębiorców i w ramach prac nad poprawą stabilności otoczenia prawnego prowadzenia biznesu sukcesywnie eliminujemy takie regulacje. To kolejne uproszczenie szykowane przez Ministerstwo Rozwoju po pakiecie 100 zmian dla firm i Konstytucji Biznesu - mówi wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Zgodnie z projektem, podatek u źródła od przychodów z biletów lotniczych nie będzie pobierany. Brak jest bowiem praktycznych możliwości, aby polskie podmioty, a w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, miały możliwość wyegzekwowania certyfikatów rezydencji od zagranicznych przewoźników, a tym bardziej poboru podatku od ceny, która powinna zostać uregulowana na rzecz przewoźnika (za bilet). Przewiduje się pobieranie podatku wyłącznie od przewozów nierozkładowych, gdzie jest możliwość negocjacji ceny i dochodzi do bezpośredniej interakcji pomiędzy przewoźnikiem lotniczym a klientem (klient ma możliwość negocjowania umowy, poboru podatku bądź wyegzekwowania certyfikatu rezydencji). W marcu 2017 r. projekt ustawy został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. W najbliższych dniach Ministerstwo Rozwoju skieruje dokument do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. Jeśli zmiana zostanie pozytywnie przyjęta przez rząd i posłów nowe przepisy zaczną obowiązywać jeszcze w tym roku. Jak podkreśla wiceminister Jadwiga Emilewicz, zmiana dotycząca podatku u źródła od przychodów z biletów lotniczych, jest tylko jedną z proponowanych zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy o PIT i CIT. Główny zakres zmian w tej ustawie ma na celu pobudzenie inwestycji wśród przedsiębiorców dzięki wprowadzeniu mechanizmu jednorazowego rozliczenia nakładów inwestycyjnych do kwoty 100 tys. zł rocznie. Chodzi o ich uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodów w wyniku dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Proponowane przepisy obejmą środki trwałe z grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji środków trwałych i będą służyć zwiększeniu nakładów na nowe maszyny i urządzenia, które są niezbędnym elementem na drodze rozwoju firmy - przekonuje. Informacja pochodzi z portalu TUR-INFO.PL
dodał:  admin data dodania:  2017-03-22, 10:41
 
Podatki 2017. Uwaga na podatkowe skutki płatności gotówką!
Podatki 2017. Uwaga na podatkowe skutki płatności gotówką! Nowe przepisy obniżające limit płatności gotówkowych między przedsiębiorcami wprowadziły też sankcję w postaci zakazu uznania wyższego opłaconego gotówką wydatku jako kosztu podatkowego. Do jakiej kwoty przedsiębiorcy mogą rozliczać się gotówkowo? Jakich kwot nie mogą zaliczyć do kosztów podatkowych? Ile wynosi teraz limit płatności gotówkowych między przedsiębiorcami? Ustawa z 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 780) weszła w życie 1 stycznia 2017 r. Zgodnie ze znowelizowanym art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP. Dawniej było to 15 tys. euro. Jeśli np. wartość transakcji (umowy) wynosi 18 000 zł, wpłacono gotówką zaliczkę w kwocie 2000 zł, zaś przelewem kwotę 16 000 zł, to do kosztów podatkowych można zaliczyć kwotę 16 000 zł (oczywiście u podatników VAT - w wartości netto), a kwota 2000 zł nie podlega zaliczeniu do kosztów.
dodał:  admin data dodania:  2017-03-08, 17:18
 
Szkolenie z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego
Szkolenie z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego Zarejestruj się na szkolenie z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego - 3 marca w Hotelu Plus Q Kraków, ul. Wygrana 6 w godz. 9.00-13.30. Wprowadzenie TFG od listopada 2016 r spowodowało pojawienie się wielu nowych problemów w branży turystycznej. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi wprowadzającymi TFG oraz określenie wpływu Funduszu na prowadzoną działalność. Szkolenie organizują wspólnie Krakowska Izba Turystyki i Polska Izba Turystyki Oddział Małopolski, a program merytoryczny przygotowany został przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp z o.o. Oddział Małopolski, wykładowcami będą: Justyna Zając-Wysocka i Stanisław Piśko. Opłata za uczestnictwo dla członków Izb wynosi 200 zł, dla pozostałych 300 zł. Program szkolenia: I. Aspekty prawne Przyczyny i cel wprowadzenia Funduszu Formy turystyki a obowiązek wpłat na Fundusz Podmioty zobowiązane do wpłat na Fundusz Podmioty zobowiązane do składania deklaracji Pojęcie „klienta” a wpłaty na Fundusz Sposób finansowania wpłat na Fundusz Zasady prowadzenia ewidencji Praktyczne problemy związane z deklarowaniem wpłat Wysokość wpłat na Fundusz a formy i rodzaje imprez turystycznych (turystyka przyjazdowa, wyjazdowa, krajowa, pośrednicy, agenci) Rozliczenie wpłat na Fundusz w okresie przejściowym – listopad 2016r. Możliwość i zasady korygowania wpłat na Fundusz II. Aspekty podatkowe 1. Wpływ TFG na obciążenia podatkowe przedsiębiorców Rozliczanie VAT marża a składka na Fundusz Turystyka biznesowa, edukacyjna i zdrowotna a składka na Fundusz Czy TFG jest podatnikiem podatku VAT? Koszty podatkowe – czy składka na TFG stanowi dla biura przychód lub koszt jego uzyskania? Kasa fiskalna 2. Inne ważne aspekty podatkowe w turystyce Zaliczki VAT marża Zatrudnianie na podstawie umów zleceń, samozatrudnienie Marża ujemna III. Wątpliwości i wyjaśnienia Formularz rejestracyjny
dodał:  admin data dodania:  2017-02-21, 9:29
 
Dyplomy Uznania dla instytucji i podmiotów gospodarczych promujących Sądecczyznę
W trakcie Noworocznego Spotkania Branży Turystycznej w dniu 06 lutego 2017r.zorganizowanego w Domu Weselnym CASABLANCA w Niskowej wyróżniono specjalnym Dyplomem tych których codzienne działania służą także promocji Sądecczyzny. DYPLOM UZNANIA za efektywne działania na rzecz promocji Sądecczyzny w roku 2016 przyznany 17-tu instytucjom,samorządom terytorialnym i podmiotom gospodarki turystycznej 1. Hotel BESKID Nowy Sącz za organizację pobytu uczestniczek Konkursu Miss Polski 2016 co miało znaczący wpływ na rozpoznawalność miasta i regionu. 2. Hotel PANORAMA Nowy Sącz za organizację szkoleń zewnętrznych (dla firm spoza miasta Nowego Sącza) co również wpływa na utrwalanie wiedzy o mieście oraz jego rozpoznawalności. 3. Kongregacja Kupiecka Nowy Sącz za nowatorskie wdrażanie projektu - Znak promocyjny „SĄDECKIE” promujący poprzez region sądecki. 4. PPL „KORAL” Nowy Sącz za rozsławianie miasta i regionu sądeckiego poprzez produkcję lodów i organizowane akcje marketingowe. 5. BUT „WACTUR” Nowy Sącz za organizację pasażerskich linii przewozowych w Europie oraz promowanie miasta i regionu wśród pasażerów zagranicznych i krajowych. 6. Holding KONSPOL Nowy Sącz za tworzenie świadomości i wrażliwości konsumentów na wartości zdrowotne żywności pochodzącej z regionu sądeckiego oraz akcje marketingowe ukazujące również atrakcyjność turystyczną Sądecczyzny. 7. MKS Sandecja Nowy Sącz MKS Sandecja rozsławia miasto i region w trakcie rozgrywek piłkarskich na terenie całego kraju co ma wpływ na rozpoznawalność i w tym względzie stanowi ważny element społecznościowy w promocji Sądecczyzny. 8. Miasto i Gmina Krynica Zdrój za współorganizację 3-ch gali, co sprawiło to,że malownicze uzdrowisko, położone w sercu Beskidu Sądeckiego, stało się światową stolicą piękna! Dokonano wyboru Miss Polski, Miss Supranational i po raz pierwszy Mister Supranational. Transmisja była przekazywana do 100 krajów co niewątpliwie będzie miało wpływ na podniesienie rozpoznawalności uzdrowiska i regionu sądeckiego. 9.Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Św. Jana Pawła II w Starym Sączu za inspiracyjne wskazywanie pielgrzymom przybywającym do Ołtarza Papieskiego atrakcji turystycznych Sądecczyzny,a także organizowanie spotkań kontemplacyjnych i rekolekcji na nartach. 10.PRBiT CECHINI Sp.J Muszyna za rewitalizację uzdrowiska Żegiestów Zdrój co wpłynie na powrót znaczenia tego Uzdrowiska na mapie tej sfery usług, a także na poprawę wizerunku i rozpoznawalności regionu sądeckiego. 11. PIWNICZANKA Spółdzielnia Pracy Piwniczna za działania w budowie mocnego wizerunku marki produktu. a także miejsca jakim jest miasto Piwniczna podniesienie rozpoznawalności Sądecczyzny jako regionu turystycznie atrakcyjnego. Piwniczanka aktywnie uczestniczy też w życiu regionu, wspierając różnorodne inicjatywy i będąc mecenasem licznych projektów kulturalnych i charytatywnych. 12. Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP za inicjatywy i działania wspomagające promocję miejscowości uzdrowiskowych Sądecczyzny, które położone są w najpiękniejszych krajobrazowo miejscach regionu . 13. Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne im. Ojca Pio w Stróżach Centrum prowadzi całoroczny proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu całej Polski jest działaniem promocyjnym dla Sądecczyzny gdyż region ten jest utożsamiany poprzez to Centrum Rehabilitacyjne. Ponadto prowadzonych jest wiele projektów marketingowych które w sposób właściwy dla każdego jest okazją poznawania także atrakcji turystycznych co ma także wpływ na ilość osób korzystających z pobytów na Sądecczyźnie. 14. Pasieka BARĆ im.Ks.H.Ostacha w Kamiannej Pasieka BARĆ oferuje wypoczynek w pokojach gościnnych. Piękna okolica i bliskość atrakcyjnych miejscowości -uzdrowisk, Krynica-Zdrój , Wysowa, Żegiestów , Bardejov, Stara Lubownia (Słowacja) powoduje,że w ciągu roku ta miejscowość jest odwiedzana przez rzesze turystów, młodzież która również zapoznaje się z dydaktyką funkcji pszczół w życiu człowieka. a także przez liczne grupy obcokrajowców. Ta niekonwencjonalna forma ukazywania piękna okolicy i jej krajobrazu stanowi istotny element procesu promocji regionu sądeckiego i ma znaczący wpływ na kształtowanie zainteresowania wolą odwiedzenia naszego regionu. 15. Miasto i gmina Stary Sącz Atutem Starego Sącza jest niepowtarzalny, trwały „klimat średniowiecznego miasteczka”, zachowany historyczny układ architektoniczny miasta, liczne zabytki (65 pozycji na liście zabytków w Małopolsce, m. in. wszystkie budynki przy Rynku Starego Sącza, zabudowa zagrodowa kolonistów józefińskich w Gołkowicach), a zwłaszcza klasztor Klarysek - sanktuarium św. Kingi - od wieków odwiedzany przez pielgrzymów z wielu krajów. Dzieje miasta są nierozerwalnie związane z postacią księżnej Kingi, żony Bolesława Wstydliwego, klaryski sądeckiej, teraz świętej, patronki samorządowców w Polsce i patronki przed Bogiem Starego Sącza. W 1999 roku papież Jan Paweł II, w obecności ponad sześciuset tysięcy pielgrzymów, dokonał tutaj na uroczystej mszy św. aktu kanonizacji bł. Kingi, pani i władczyni ziemi sądeckiej,założycielki miasta. Te atuty miasta sprzyjają woli ich poznawania przez rzesze przybywających tu turystów krajowych i zagranicznych co przyczynia się do poszerzania rozpoznawalności Sądecczyzny. 16. LITWIŃSKI Transport - Sprzęt - Budownictwo Sp. z o.o. Akredytowany Ośrodek Szkoleniowy, Hotel LITWIŃSKI – Tęgoborze. Hotel i Ośrodek Szkoleniowy spełniają ważny element w procesie rekrutacji kandydatów do zawodów przewidzianych w budownictwie i transporcie. Kadra 24 wykładowców umożliwia setkom korzystających z tej formy zdobycia kwalifikacji zawodowych. Dzięki temu Tęgoborze i miasto Nowy Sącz, a tym samym Sądecczyzna jest kojarzona przesz tak znaczącą liczbę kursantów iż stanowi to właściwy element promocji naszego regionu. 17. Stacja Narciarska Wierchomla Przez ponad 10 lat działalności Hotelu Wierchomla SKI&SPA Resort zorganizowano ponad 2500 imprez firmowych, spotkań biznesowych oraz uroczystych bankietów. W Dwóch Dolinach nie ma czasu ani miejsca na nudę!Wierchomla to wprost się tu jedna z największych w Polsce stacji narciarskich z kompleksową infrastrukturą dla miłośników białego szaleństwa. Hotel zlokalizowany jest w malowniczej miejscowości Wierchomla Mała położonej w dolinie bystrego potoku Wierchomlanki, pomiędzy Muszyną, a Piwniczną Zdrój . Krajobrazy Beskidu Sądeckiego zachwycają o każdej porze roku, Dzięki temu w tych kręgach zainteresowań Wierchomla i okoliczne miejscowości a tym samym Sądecczyzna jest dobrze postrzegana i nawiedzana przez swoich fanów.
dodał:  admin data dodania:  2017-02-11, 11:56
 
XVIII Noworoczne Spotkanie Sądeckiej Branży Turystyczne w CASABLANCE w Niskowej
W Domu Weselnym CASABLANKA w Niskowej w dniu 06 lutego 2017r. odbyło się po raz osiemnasty Noworoczne Spotkanie Branży Turystycznej Sądecczyzny. Zaproszenie Aleksandra Giertlera prezesa Nowosądeckiej Izby Turystycznej i właściciela CASABLANKI Andrzeja Stawiarskiego przyjęło kilkudziesięciu przedstawicieli sądeckiej branży turystycznej, a także Andrzej Czerwiński,Jan Duda i Józef Leśniak posłowie na Sejm RP, Stanisław Kogut senator RP,Wojciech Piech z-ca prezydenta Nowego Sącza,Marian Ryba członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego,dr Józef Wojnarowski przewodniczący Rady Konsultacyjnej ds Turystyki przy Prezydencie Nowego Sącza i Starosty Nowosądeckiego, Burmistrz Krynicy Zdroju dr Dariusz Reśko,ks.dr Marcin Kokoszka kapelan turystyki Sądecczyzny i wielu innych przedstawicieli życia społecznego i gospodarczego Sądecczyzny.
Otwierając spotkanie Aleksander Giertler prezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej stwierdził, że "za nami niezły rok Sadeckiej Turystyki, rok 2016 który był dużo lepszy niż lata poprzednie. Nie tylko liczby wskazują na zauważalną poprawę, ale również lepsze nastroje w branży turystycznej potwierdzają że miniony rok można zaliczyć do udanych. Jako namacalny dowód korzystnej koniunktury to prawie jeden milion trzysta osób odwiedzających Sądecczyznę, dając szanse na uczynienie z turystyki znaczącej gałęzi gospodarczej, poprawiającej efekty ekonomiczne tego regionu. Turyści w 2016 roku zostawili na terenie małopolski ponad 13 miliardów dolarów. Na liście najczęściej odwiedzanych miejsc znajdują się Wieliczka , Krynica Zdrój oraz Oświęcim. Jako główne zalety regionu są wymieniane, piękno i bogactwo krajobrazu, doceniana jest życzliwość mieszkańców i liczne atrakcje, natomiast nadal słabą stroną jest jeszcze nie najlepszy stan dróg.
Były także wyróżnienia w postaci DYPLOMÓW UZNANIA za działania na rzecz promocji i rozwoju turystyki na Sądecczyźnie dla podmiotów gospodarczych,samorządów terytorialnych i organizacji branżowych przyznanych wspólnie przez Starostę Nowosądeckiego,Prezydenta Nowego Sącza,Przewodniczącego Rady Konsultacyjnej ds Turystyki i Prezesa Nowosądeckiej Izby Turystycznej. DYPLOM UZNANIA wykonany tylko w 17-tu egzemplarzach jest potwierdzeniem iż rozwój turystyki w naszym regionie jest najważniejszy dla włodarzy Sądecczyzny.
Przy niezwykle obficie zaopatrzonej wymyślnej kuchni i dobrych napojach biesiadnicy noworocznego spotkania przez dłuższy czas prowadzili rozmowy o możliwościach rozwoju i potrzebach sądeckiej turystyki.Na zakończenie spotkania Jan Tomaszek wiceprezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej w imieniu uczestników spotkania i Zarządu Izby złożył serdeczne podziękowania gospodarzowi tego wydarzenia Andrzejowi Stawiarskiemu wręczając stosowny grawerton upamiętniający to tradycyjne spotkanie przedstawicieli sądeckiej turystyki. Zapewne kolejne takie spotkanie odbędzie się także i w roku następnym.
dodał:  admin data dodania:  2017-02-08, 21:35
 
Zaproszenie na Spotkanie Noworoczne 2017

dodał:  admin data dodania:  2017-01-22 21:00
 
Życzenia Świąteczne

dodał:  admin data dodania:  2016-12-22
 
Prezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej na XV Słowacko-Polskim Forum Gospodarczym w Popradzie
W dniach 9-10 listopada 2016r. w Popradzie na Słowacji przebywał Aleksander Giertler prezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej na XV Słowacko-Polskim Forum Gospodarczym,które zgromadziło wielu przedstawicieli biznesu,kultury i polityki obu krajów. Forum odbywało się w Sali Kongresowej Aquacity Poprad pod patronatem Ambasadorów Słowacji w Warszawie i Polski w Bratysławie.Obrady otworzył Jan Ferencak przewodniczący Rady Euroregionu Tatry witając przybyłych gości oraz współprzewodniczącego Rady Euroregionu Tatry ze strony Polski Pana Antoniego Karlaka. Obecny na Forum Pan Piotr Drobniak radca minister Ambasady RP w Bratysławie przedstawił złożenia współpracy gospodarczej ze Słowacją na najbliższe lata. Podobne zagadnienia przedstawił Pan Adrian Kromka Konsul Konsulatu Generalnego Słowacji w Krakowie wskazując na rolę i znaczenie Forum Gospodarczego jako platformy prezentacji istotnych problemów gospodarczych możliwych do realizacji we wzajemnej współpracy.Również przedstawiciele samorządów gospodarczych Słowacji i Polski Pan Stanislav Kucirek prezes Słowacko-Polskiej Izby Handlowej i Pan Piotr Cebulski prezes Polsko-Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej wskazywali na potrzebę intensyfikacji obszarów efektywniejszej współpracy gospodarczej obu krajów. 10-ciu prezenterów tematów XV Słowacko-Polskiego Forum Gospodarczego przedstawiło zagadnienia,które posłużą do dalszej współpracy między obu krajami i narodami.Prezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej przedstawił prezentację o walorach i atrakcjach turystycznych Małopolski i Sądecczyzny,która została przyjęta z dużym zainteresowaniem przez obecnych uczestników Forum.
dodał:  admin data dodania:  2016-11-13, 10:14
 
Pan Stanisław Miłkowski przewodniczącym Komisji ds. Hotelarstwa i Gastronomi Nowosądeckiej Izby Turystycznej
W Nowym Sączu w Hotelu "PANORAMA" odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komisji ds.Hotelarstwa i Gastronomii Nowosądeckiej Izby Turystycznej,któremu przewodniczył Aleksander Giertler prezes Izby.Po niezwykle ciekawej dyskusji dotyczącej zakresu działania Komisji przyjęto regulamin funkcjonowania oraz obszary tematyczne na najbliższy okres.Następnie odbyło się ukonstytuowanie Komisji. Na czele Komisji stanął Pan Stanisław Miłkowski z Hotelu "LITWIŃSKI" w Tęgoborzy, a jego zastępcą został wybrany Pan Czesław Kosiński z Hotelu "PANORAMA" w Nowym Sączu. Przewodniczący Komisji zapowiedział iż pierwszym działaniem Komisji będzie zinwentaryzowanie wszystkich problemów hotelowych występujących u członków Nowosądeckiej Izby Turystyczne.Zapowiedział iż posiedzenia Komisji będą odbywały się w obiektach hotelarskich w zależności od potrzeb.Należy się spodziewać iż prace Komisji znajdą uznanie wśród branży hotelarskiej Sądecczyzny zainteresowanie i uznanie w społecznym działaniu.
dodał:  admin data dodania:  2016-11-11, 12:54
 
Opóźnienia w zapłacie – rzeczywistość prawna i gospodarcza.
Prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu oraz Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie zapraszają na Rozprawę z prawem, 26 października 2016 roku, godzina 14:00–16:00 Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, ul. Pijarska 3, sala 020 Organizatorzy Opóźnienia w zapłacie – rzeczywistość prawna i gospodarcza. a Opóźnienia w zapłacie z perspektywy przedsiębiorcy. (Maciej Ryś – członek zarządu WIŚNIOWSKI Sp. z o.o.) a Po pierwsze profilaktyka… – czyli parę słów o instrumentach przeciwdziałających opóźnieniom w zapłacie. (Andrzej Kadzik – radca prawny) a Pozew o zapłatę i co dalej – czyli między innymi o tym, czy sprawy gospodarcze muszą trwać długo. (Bartosz Łopalewski – sędzia) a Mediacja jako alternatywa dla procesu. (Andrzej Brzeziński – mediator) a Pozaprocesowe mechanizmy prawne na wypadek opóźnień w zapłacie. (Marian Bieniek – adwokat) a Uwarunkowania skutecznej egzekucji należności w stosunkach gospodarczych. (Artur Kłonica – komornik sądowy) a Restrukturyzacja jako droga do uniknięcia upadłości. (Piotr Heliński – doradca restrukturyzacyjny) a Dyskusja.
dodał:  admin data dodania:  2016-10-24, 8:35
 
Zarząd Nowosądeckiej Izby Turystycznej powołał Komisję ds.Hotelarstwa i Gastronomii
W trakcie sądeckich obchodów Światowego Dnia Turystyki w dniu 10 października 2016r. w Sanatorium Uzdrowiskowym WIKTOR Cechini w Żegiestowie Zdroju Zarząd Nowosądeckiej Izby Turystycznej po konsultacji z członkami w obecności znamienitych gości powołał Komisję ds Hotelarstwa i Gastronomii w następującym składzie: 1. Kosiński Czesław - Hotel PANORAMA Nowy Sącz 2. Kulig Maria - Sanatorium WIKTOR Cechini Żegiestów Zdrój 3. Król Józef - CWiR DAMIS Krynica Zdrój 4. Miłkowski Stanisław - Hotel LITWIŃSKI Tęgoborze 5. Pałyska Andrzej Hotel WYSOKA Krynica Zdrój 6. Porębska Kinga - CPZ GEOVITA Krynica Zdrój W najbliższym czasie Komisja zbierze się na inauguracyjnym posiedzeniu aby się ukonstytuować i opracować "plan pracy" na okres kadencji.Głównym zadaniem Komisji będzie wyłanianie problemów utrudniających właściwe funkcjonowanie w tym segmencie i ich rozwiązywanie za pośrednictwem Nowosądeckiej Izby Turystycznej.
dodał:  admin data dodania:  2016-10-17, 17:16
 
Zarząd Nowosądeckiej Izby Turystycznej spotkał się z dr Janem Golbą burmistrzem Muszyny
W dniu 10 października 2016r. odbyło się spotkanie Zarządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej z Panem dr Janem Golba burmistrzem Muszyny.w spotkaniu udział wzięli pp.Jerzy Dacków, Lucyna Sieja,Łucja Tomaszek ,Jan Tomaszek Aleksander Giertler..Na wstępie poinformowano Burmistrza o najistotniejszych problemach z jakimi boryka się branża turystyczna Sądecczyzny w tym także inicjatywy wspomagające rozwój turystyki w regionie jak wdrażanie Sądeckiej Marki Turystycznej oraz propagowanie założeń Lojalnościowego Programu Sprzedażowo - Zakupowego dla producentów i wytwórców Sądecczyzny na rzecz odbiorców z obszaru hotelarstwa i gastronomii.Wdrożenie tego projektu pochłonie ok. 3-ch lat ale może okazać się niezwykle opłacalnych dla wszystkich jego uczestników. Sądecczyznę w roku 2015 odwiedziło 1.3 mln. osób w tym ponad 300 tyś. turystów zagranicznych przy 13 milionach turystów przybywających do Małopolski,a szczególnie do Krakowa.Natomiast Burmistrz dr Jan Golba poinformował o podejmow3anych inwestycjach polepszających infrastrukturę turystyczną gminy. Niezrozumiałym jest niewłaściwe utworzenie strefy zanieczyszczeń atmosfery obejmującej Małopolskę w tym również tereny uzdrowiskowe co nie odpowiada prawdzie.Dodał również iż że Muszyna utworzyła i promuje między innymi : Ogrody Sensoryczne, Ogrody Biblijne, Rafting na Popradzie, ścieżki rowerowe, piwnice pod Rynkiem ,częściową odbudowę Zamku. Pan dr Jan Golba wyraził opinię i prośbę aby Nowosądecka Izba Turystyczna lub przynajmniej jej przedstawiciel wszedł w skład Rady Ochrony Przyrody aby na bieżąco móc wpływać na niekorzystne dla rozwoju infrastruktury turystycznej decyzje ochrony przyrody. Organizacje Ochrony Przyrody wydając swoje decyzje nie liczą się z interesem ludzi, problemy ludzi są im nieznane. Uznano za celowe kontynuowanie cyklicznych spotkań dla własciwej informacji i wiedzy o problemach utrudniających rozwój lokalnej turystyki. Prezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej zapewnił iż poruszone na spotkaniu problemy będzie usiłował przedstawić na Kongresie Polskiej Turystyki w Świdnicy.
dodał:  admin data dodania:  2016-10-15, 14:25
 
Kongres Turystyki Polskiej w Świdnicy
W środę, 12 października 2016r. rozpoczął się trzydniowy Kongres Turystyki Polskiej, jedna z najważniejszych w tym roku debat publicznych na rzecz rozwoju turystycznego kraju, mająca na celu m.in. podjęcie próby stworzenia platformy stałego porozumienia i integrację środowisk działających na rzecz turystyki. Do Świdnicy, przyjechali nie tylko przedstawiciele branży turystycznej działający w niej biznesowo, ale również reprezentanci stowarzyszeń i organizacji, naukowcy, samorządowcy, urzędnicy, posłowie oraz członkowie rządu.Każdego dnia toczą się dyskusje jak zapewnić turystyce zrównoważony rozwój i jak dobrze zadbać o turystów polskich i zagranicznych.
dodał:  admin data dodania:  2016-10-14, 16:16
 
Wyrózniaenia od STAROSTY i PREZYDENTA z okazji Światowych Dni Turystyki
W trakcie Obchodów Światowego Dnia Turystyki w dniu 10 października 2016r w Żegiestowie Zdrój – Łopata Polska w Sanatorium Uzdrowiskowe „WIKTOR” Cechini. STAROSTA POWIATU Nowosądeckiego Marek Pławiak - przyznał wyróżnienia dla Pani Maria Kulig, Pani Alicja Flieger, Pani Heleny Luboń, Pana Zdzisława Lisa, Pani Małgorzaty Karcz, Pana Andrzeja Grygiel, Pana Czesława Kosińskiego, Pana Stanisława Marczyka, Pana Andrzeja Stawiarskiego, Pana Krzysztofa Trela. PREZYDENT MIASTA Nowego Sącz - Ryszard Nowak wyróżnił Pana Henryka Popielę PPHU „Centrum”, Panią Bożenę Rodak, Panią Teresę Wójcik, Panią Łucję Tomaszek, Pana Piotr Litwiński oraz dla firmy : FHU „Danek” i dla Biurą Podróży „Etiuda Travel”. Serdecznie gratulujemy wyróżnionym.
dodał:  Borkowski Mariuszdata dodania:  2016-10-12, 12:22
 
Sądecki Laur Turystyczny 2016' - edycja XVII nagrody, wyróznienia - rozdane
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród Sądecki Laur Turystyczny 2016 ” – edycja XVII odbyło się w ramach Sądeckich Obchodów Światowego Dnia Turystyki w dniu 10 października 2016r w Żegiestowie Zdrój – Łopata Polska w Sanatorium Uzdrowiskowe „WIKTOR” Cechini.
SĄDECKI LAUR 2016 w kategorii: hoteli, ośrodków wypoczynkowych i uzdrowiskowych pod honorowym patronatem - Mareka Pławiaka - Starosty Nowosądeckiego „za najlepszy pakiet pobytowy na Sądecczyźnie” dla Hotel Piwniczna SPA & Conference – za pakiet zdrowotno – wypoczynkowy dla seniorów „Vit Senior”. WYRÓŻNIENIA w kategorii: hoteli, ośrodków wypoczynkowych i uzdrowiskowych otrzymują Hotel Prezydent **** Medical SPA & Wellness Krynica Zdrój za pakiet "Wypoczynek w górach”, NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „WIKTOR” Cechini Żegiestów - Łopata Polska za pakiet „ VIP – oferta szkoleniowo/bankietowa”, Heron Live Hotel ***** Sp. z o.o. Sp. K. Sienna za pakiet „ Odkrywcy Smaków ”, Hotel Klimek **** SPA Muszyna Złockie za pakiet „Romantyczny pakiet dla Dwojga". SĄDECKI LAUR w kategorii : za najlepszą ofertę na Sądecczyźnie – dobra marka biura podróży w 2016 roku, pod patronatem - Ryszarda Nowaka - Prezydenta Miasta Nowego Sącz - nie przyznano. WYRÓŻNIENIE w kategorii : biur turystycznych pod honorowym patronatem - Ryszarda Nowaka - Prezydenta Miasta Nowego Sącza dla Biuro Podróży „Etiuda Travel” Grażyna Jurkowska za ofertę „ Zwiedzanie Nowego Sącza i okolic". SĄDECKI LAUR 2016 w kategorii : około turystycznej pod patronatem – Aleksandra Giertlera - Prezesa Nowosądeckiej Izby Turystycznej dla Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji Agnieszka Tomaszewska - Ostrowska Krynica Zdrój za realizację Uzdrowiskowego Festiwalu Brydżowego o Puchar Burmistrza Krynicy Zdrój. WYRÓŻNIENIE w kategorii : około turystycznej pod patronatem Prezesa Nowosądeckiej Izby Turystycznej dla Pasieki BARĆ im. ks. dr Henryka Ostacha Kamianna - Emilia i Jacek Nowak za oferowane produkty pszczele „ Przez Pasiekę do Urody i Zdrowia ”, dla Willi u Marty z Tylicza za realizację wypoczynku – ośrodek przyjazny dla dzieci, rodzin i seniorów. Za najlepszą ofertę w zakresie turystyki wiejskiej na Sądecczyźnie w 2016 roku, ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki pod patronatem Prezesa Nowosądeckiej Izby Turystycznej dla Pokoje Gościnne „Basia” Genowefa Pilch Lichoń – Rytro, Sucha Struga / oferta pokoje gościnne BASIA /. SĄDECKI LAUR 2016 w kategorii : Osobowość Sądeckiej Turystyki pod patronatem - Aleksandra Giertlera - Prezesa Nowosądeckiej Izby Turystycznej dla Pana STANISŁAWA LEŚNIKA za dokonania oraz inicjatywę na niwie turystyki na Sądecczyźnie.
WYRÓŻNIENIE w kategorii : Osobowość Sądeckiej Turystyki pod patronatem Prezesa Nowosądeckiej Izby Turystycznej dla Pana ADAMA MAZURA za dokonania oraz inicjatywę na niwie turystyki na Sądecczyźnie.
Bardzo dziękujemy za GOŚCINNOŚĆ w trakcie Sądeckich Obchodów Światowego Dnia Turystyki dla Pani Dyrektor Marii Kulig oraz właścicieli Sanatorium Uzdrowiskowe „WIKTOR” Cechini w Żegiestowie Zdrój.dodał:  admin data dodania:  2016-10-10, 21:55
 
UMNS - zwolnienia podatkowedodał:  admin data dodania:  2016-10-04 10:32
 
XVII Sądeckie Obchody Światowego Dnia Turystyki


dodał:  admin data dodania:  2016-09-29 22:13
 
Posiedzenie Zarządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej - 21.09.2016r.
W dniu 21 września 2016r. w Nowym Sączu obradował Zarząd Nowosądeckiej Izby Turystycznej podejmując następującą tematykę: 1. Informacja o stanie przygotowań do XVII Sądeckich Obchodów „Światowego Dnia Turystyki”,które odbędą się w dniu 10.10.2016r. od godz.13.00 w Sanatorium Uzdrowiskowym "WIKTOR" Cechini w Żegiestowie. 2. Informacja z posiedzenia Kolegium XVII edycji Konkursu „Sądecki Laur Turystyczny 2016”- Zarząd zapoznał się z wynikami prac Kolegium tej Honorowej Nagrody i zlecił wykonanie okolicznościowych dyplomów i statuetek,które zostaną wręczone w trakcie XVII Sądeckich Obchodów Światowego Dnia Turystyki. 3. Omówienie projektu powołania Komisji ds hotelarstwa i gastronomii NIT - Zarząd uznał za celowe powołanie tematycznej Komisji zalecając przeprowadzenie rozmów z kandydatami do tej Komisji.
dodał:  admin data dodania:  2016-09-24, 15:48
 

zmiana aktualności
NIT
.:Copyright © 2007 by wiśnia:.
ostatnia aktualizacja 2012.07.20